Ukraine
JV "DUTY FREE TRADING"
Chop-Tissa
Domanovo
Dyakovo
Kosino
Kuchurgan
Luzhanka
Maly Berezny
Porubnoe
Solotvino
Uzhgorod
Vilok
Vystupovichi
Yagodin
Ukraine JV "DUTY FREE TRADING"
Number of Shops:
13
 
Head Office
Address:
Uzhgorod, Slovjanska emb, 25
 
+380312612216
office@dft.com.ua
Chop-Tissa
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Hungary
Domanovo
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Byelorussia
Dyakovo
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Romania
Kosino
Duty Free
Working Hours:
08:00-20:00
Border to:
Hungary
Kuchurgan
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Transnistria
Luzhanka
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Hungary
Maly Berezny
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Slovakia
Porubnoe
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Romania
Solotvino
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Romania
Uzhgorod
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Slovakia
Vilok
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Hungary
Vystupovichi
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Byelorussia
Yagodin
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Poland